ارتباط با ما

  • آدرس کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی ماشین سازی وفناوری های برتر - صنعت ۷ - قطعه ۲۲۴b
  • ۹۸+ ۵۱ ۳۲۴۰۰۰۱۷-۱۸         +۹۸۹۱۵۳۱۹۱۷۹۹
  •          info@ebtekartoos.com