آیا می توان روی فیلترپرس ۲۰۰ بار فشار، مواد را با ۲۵۰ بار وارد (تزریق )کرد ؟

به هیچ وجه، فیلترپرس معمولاً برای همان فشار اعلام شده طراحی شده است. فشار بیش از حد باعث چکیدن مواد شده و یا صدمات جدی به صفحات فیلترپرس و یا سیستم هیدرولیک وارد می کند. فیلترپرسهای طراحی شده برای فشارهای بالا موجود می باشند.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.