امکان اضافه کردن چند صفحه به فیلتر پرس وجود دارد؟

این بستگی دارد به:

– میزان فضای باز موجود در فیلتر پرس.

– میزان فضایی که شما قصد دارید به این کار اختصاص دهید.

Comments are closed.