اندازه پارچه فیلتر موجود چند میکرون است؟

معمولا پارچه ها را بر اساس میزان عبوردهی هوا درجه بندی می کنند.

Comments are closed.