زمان مناسب تعویض فیلتر هیدرولیک چه وقت است ؟

معمولاً همزمان با تعویض روغن.

Comments are closed.