وجود ذرات جامد در ماده فیلترشده به چه علت است ؟

دلایل احتمالی :

الف : پارچه نامناسب برای این نوع کاربرد                                           راه حل : تماس با ما

ب : وجود پارگی یا سوراخ در پارچه                                                   راه حل : تعویض پارچه

ج : بیرون زدگی پارچه از درز آن در صفحات واشردار(Gasketed)          راه حل : تمیز کردن درز و سطح چکیدن پشت پارچه و نصب مجددآن

د : پارچه صفحه ابتدایی به درستی کشیده نشده است                           راه حل : تعویض پارچه صفحه ابتدایی

Comments are closed.