چگونه می توان تشخیص داد که پارچه ها کثیف شده اند ؟

معمولاً زمان سیکل طولانی تری نیاز است تا خشکی کیک یکسان شود. در عین حال ، کیک آبداراست یا تخلیه مواد کمتر است .

Comments are closed.