کیک حاصله در فیلترپرس چندان جامد نیست ( آبکی می باشد ) و ما احتمال گرفته شدن منافذ پارچه را می دهیم. راه حل چیست ؟

احتمالاً باید پارچه خود را شستشو دهید .

Comments are closed.