loading

پیام مدیریت

هر کاری که مدیران انجام میدهند، پیامی دارد و این پیام منحصر به درون سازمان نیست. یکی از پیامهای مدیریتی که از سازمان صادر میشود، نحوه انتخاب آدمها برای سِمَتهای مختلف است. سازمانها همیشه تحت رصد قرار دارند. همیشه چه از داخل و چه از خارج، چه کارکنان و چه رقبا، در انتظارند که ببینند یک مدیر چه اقدامی میکند، تا راهبرد و نگرش سازمان را به موضوعات و حوزه های مختلف بررسی کنند. این نکته ای است که شاید خیلی وقتها مدیران در تصمیمات خود به آن کم توجهی میکنند و وجهه سازمان خود را آن طور که میخواهند معرفی نمیکنند.
فرض کنید که یک فرد 70 ساله که فرزندی هم ندارد، در یک سازمان مسئول رسیدگی به مشکلات جوانان شود، یا فارغ التحصیل 30 سال قبل، مسئول نوآوری سازمان شود. شما از شنیدن این خبر چه احساسی پیدا میکنید؟ به نظرم همه ما به طور طبیعی از پیشینه فرد، تفسیری از انگیزه مدیر در این انتخاب خواهیم داشت. این انتخابها نشان میدهد که مدیر چه معیارهایی در ذهن داشته، چقدر به آن حوزه آشنا بوده و از آن بخش از سازمان چه انتظاری دارد. گاهی مدیران باهوش، انتخابهایی میکنند که مخصوصاً پیامهایی را صادر کنند.

مهندس وحید فروزانفر
مهندس وحید فروزانفر

همکاران