loading

فیلتر پرس چیست؟

فیلترپرس دستگاهی است که عمل تصفیه را در حجم زیاد انجام داده و مایع و جامد را از یکدیگر جدا می سازد ،که در بعضی از صنایع از جامد ،در بعضی از مایع و در برخی دیگر هم از مایع و هم از جامد استفاده می شود.

 

نحوه عملکرد فیلتر پرس

صفحات پلی پروپیلن (1) روی دو عدد میل یا تسمه موازی (2) که بین یک صفحه متحرک (3) و صفحه ثابت (4) کشیده شده اند ،قرار دارند.

بین هر یک از صفحات پارچه صافی قرار می گیرد و وقتی که صفحات بسته شده اند فضای خاصی میان آنها ایجاد می گردد و با ورود مواد به داخل فیلترپرس ،مایع از صافی عبور کرده و جامد در این فضا باقی می ماند که به آن کیک (5) گفته می شود.

مایع فیلترشده که بسیار شفاف خواهد بود ، پس از خروج از فیلترپرس (6) به سمت حوضچه یا مخازن تعبیه شده هدایت می شود .سرانجام با بازشدن دستگاه ،کیک ها به پایین فروریخته و دستگاه تخلیه می گردد .همچنین جهت بهبود در امر فیلتراسیون می توان کیک را شست و جهت جداسازی بهتر و راحت تر کیک از صفحات ، می توان آن را توسط هوا خشک نمود .

همکاران