بازدید مدیر عامل محترم ذوب روی بافق باتفاق هیات همراه