گالری

در زیر تصاویری از فیلترپرسهای نصب شده در پروژههای مختلف نشان داده شده است: