تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی

تجهیزات دیگر
شرکت ابتکار توس به منظور رفع نیاز مشتریان و افزایش سهولت کار با دستگاه ها، اقدام به ساخت تجهیزاتی کاربردی نموده که به مواردی از آنها اشاره می شود:

۱ – انواع دسته ها

۱- میلگردار

۲- توپر

۳- مشبک

۲ – کاردک

۳ – انواع شیرها و لوله های خروجی مواد

۴ –دکمه های نگهدارنده پارچه صفحات

و ۰۰۰