فیلترپرس های دستی

فیلترپرس های دستی

در واقع این نوع فیلتر پرسها باز مانده مدلهای سنتی می باشند که امروزه بیشتر جهت آبگیری لجن ها در مقیاس و فشارهای پایین استفاده می شوند.

سیتم اعمال فشار در این نوع فیلتر پرسها به صورت پیچی یا چرخ دنده ای می باشد و جنس شاسی آنها از آهن، چدن و یا استیل است.