صفحات فیلترپرس

قاب و صفحه
صفحات با حجم متغیر (ممبران)
صفحات با حجم ثابت (چمبر)