صفحات با حجم متغیر (ممبران)

صفحات با حجم متغیر (ممبران)

صفحات با حجم متغیر(Membrane Plates):

این نوع از صفحات که به آنها صفحات با حجم متغیر یا صفحات غشائی گفته می شود به صورت یک در میان بر روی فیلترپرس چیده می شوند . سیکل کاری فیلترپرسهائی که با این نوع صفحات ساخته می شوند دقیقاً همانند فیلترپرسهای باصفحات حجم ثابت است با این تفاوت که پس از پرشدن فیلتر و اتمام ورود دوغاب به فیلترپرس و تشکیل کیک در بین صفحات ،عملیات دمش هوا یا آب در فضای داخلی صفحات صورت می گیرد.پس از دمش هوا یا آب به فضای داخلی صفحات غشای آنها متورم شده و با وارد شدن فشار به کیک عملیات آبگیری مجدداً انجام می پذیرد .درنتیجه درصد آبگیری کیک حاصله به میزان قابل توجهی افزایش یافته و کیکی با خشکی تا %۹۰(بسته به نوع کیک ) حاصل می شود . همچنین در این نوع صفحات به دلیل درصد بالای خشکی ،کیک به صفحات نمی چسبد و در زمان تخلیه به راحتی از صفحات جدا می شود .

این صفحات در ابعاد مختلف می باشد.