پرسشنامه پارچه فیلتر پرس

پرسشنامه پارچه فیلتر پرس

پرسشنامه دستگاه فیلترپرس

  • Company name
  • Email
  • Phone
  • Air permeability
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .