معرفی فیلترپرس

فیلتر-پرس-ابتکار-طوس

فیلتر پرس چیست

    فیلتر پرس دستگاهی است که عمل تصفیه را در حجم زیاد انجام داده و مایع و جامد را از یکدیگر جدا می سازد، که در بعضی از صنایع از جامد استفاده شده، در بعضی از مایع و در برخی دیگر نیز هم از مایع و هم از جامد…
بیشتر بخوانید